Premium Content

Please login to access premium content.

Shri Krishna Stotra (108 Names of Lord Krishna)

Liked
See More

(1) sri-krsnah kamala-natho vasudevah sanatanah vasudevatmajah punyo lila-manusa-vigrahah (2) srivatsa-kaustubha-dharo yasoda-vatsalo harih caturbhujatta-cakrasi- gada-sankhambujayudhah (3) devaki-nandanah sriso nana-gopa-priyatmajah yamuna-vega-samhari balabhadra-priyanujah (4) putana-jivita-harah sakatasura-bhanjanah nanda-vraja-jananandi sac-cid-ananda-vigrahah (5) navanita-nava-hari mucukunda-prasadakah sodasa-stri-sahasresas tri-bhangi-madhurakrtih (6) suka-vag-amrtabdhindur govindo govindam patih vatsa-palana-sancari dhenukasura-bhanjanah (7) trni-krta-trnavarto yamalarjuna-bhanjanah uttala-tala-bhetta ca tamala-syamalakrtih (8) gopa-gopisvaro yogi surya-koti-sama-prabhah ila-patih param-jyotir yadavendro yadudvahah (9) vana-mali pita-vasah parijatapaharakah govardhanacaloddharta gopalah sarva-palakah (10) ajo niranjanah kama- janakah kanja-locanah madhuha mathura-natho dvaraka-nayako bali (11) vrndavananta-sancari tulasi-dama-bhusanah syamantaka-maner harta nara-narayanatmakah (12) kubja-rjv-anga-karano mayi parama-purusah mustikasura-canura- malla-yuddha-visaradah (13) samsara-vairi kamsarir murarir narakantakah anadir brahmacari ca krsnavyasana-karsakah (14) sisupala-siras-chetta duryodhana-kulantakrt vidurakrura-varado visvarupa-pradarsakah (15) satya-vak satya-sankalpah satyabhamarato jayi subhadra-ppurvajo visnur bhisma-mukti-pradayakah (16) jagad-gurur jagan-natho venu-vadya-visaradah vrsabhasura-vidhvamsi banasura-karantakrt (17) yudhisthira-pratisthata barhi-barhavatamsakah partha-sarathir avyakto gitamrta-mahodadhih (18) kaliya-phani-manikya- ranjita-sri-padambujah damodaro yajna-bhokta danavendra-vinasanah (19) narayanah para-brahma pannagasana-vahanah jala-krida-samasakta- gopi-vastrapaharakah (20) punya-slokas tirtha-karo veda-vedyo daya-nidhih sarva-tirthatmakah sarva- graha-rupi parat parah (21) ity evam krsnadevasya namnam astottaram satam krsnena krsnba-bhaktena srutva gitamrtam pura (22) stotram krsna-priyakaram krtam tasman maya pura krsna-namamrtam nama paramananda-dayakam (23) anupa-drava-duhkha-ghnam paramayusya-vardhanam danam srutam tapas-tirtham yat-krtam tv iha janmani

house of god
house of god
SAVE

Preferences

THEME

LANGUAGE