Sivathandava Sthothram

Liked

Parthu

See More

भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मनॆ । कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम् ॥ 1 ॥ वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च । पशूनाम्पतयॆ तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलम् ॥ 2 ॥ भस्मॊद्धूलितदॆहाय नागयज्ञॊपवीतिनॆ । रुद्राक्षमालाभूषाय व्यॊमकॆशाय मङ्गलम् ॥ 3 ॥ सूर्यचन्द्राग्निनॆत्राय नमः कैलासवासिनॆ । सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथॆशाय मङ्गलम् ॥ 4 ॥ मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणॆ । त्रयम्बकाय शान्ताय त्रिलॊकॆशाय मङ्गलम् ॥ 5 ॥ गङ्गाधराय सॊमाय नमॊ हरिहरात्मनॆ । उग्राय त्रिपुरघ्नाय वामदॆवाय मङ्गलम् ॥ 6 ॥ सद्यॊजाताय शर्वाय भव्य ज्ञानप्रदायिनॆ । ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चवक्राय मङ्गलम् ॥ 7 ॥ सदाशिव स्वरूपाय नमस्तत्पुरुषाय च । अघॊराय च घॊराय महादॆवाय मङ्गलम् ॥ 8 ॥ महादॆवस्य दॆवस्य यः पठॆन्मङ्गलाष्टकम् । सर्वार्थ सिद्धि माप्नॊति स सायुज्यं ततः परम् ॥ 9 ॥

house of god
house of god
SAVE

Preferences

THEME

LANGUAGE